وبلاگ های فعال هفته

وبلاگ های کوثربلاگ به صورت روزانه بر اساس معیارها و ضرایب و سقف مشخص، امتیازدهی و رتبه بندی می شوند. در این معیارها، شاخص های محتوایی و کیفی به صورت مستقیم، لحاظ نشده اند. شاخص های کمّی امتیازدهی وبلاگ ها:

  • تعداد مطالب منتخب (مطالب منتخب شده در بخش)
  • میزان حضور (تعداد روزهای حضور نویسنده در وبلاگ)
  • تعداد مطالب ارسالی (تعداد مطالب منتشر شده در وبلاگ در هر روز)
  • تعداد نظرات دریافتی (تعداد نظراتی ثبت شده در وبلاگ)
  • مجموع آراء کاربران (مجموع رأی بازدیدکنندگان در ثبت نظر)
  • تعداد بازدیدکنندگان (بازدیدهای وبلاگ در یک روز)
  • ثبت کلید واژه مطالب (3 کلیدواژه برای هر مطلب)